Rhaglen waith ar gyfer y dyfodol

Cyhoeddwyd 09/07/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/06/2022   |   Amser darllen munudau

Dyddiad y Cyfarfod

Materion dan ystyriaeth

 

7 Gorffennaf 2022

Diwygio'r Senedd – y wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cyhoeddi Adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig;

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd;

Adolygiad o Ffyrdd o Weithio - ystyriaeth bellach;

Adolygiad staffio – ystyriaeth gychwynnol

Cytundeb Cydweithredu – ymgysylltu dros yr haf;

Blaenraglen waith strategol – y wybodaeth ddiweddaraf

13 Hydref 2022

Cytundeb Cydweithredu – y wybodaeth ddiweddaraf a thystiolaeth gan randdeiliaid;

Adolygiad Staff Cymorth – cwmpas a dull gweithredu, cylch gorchwyl;

Y wybodaeth ddiweddaraf gan yr adran Ddiogelwch;

Ystyriaeth gychwynnol o’r Adolygiad Blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer 2023-24

8 Rhagfyr 2022

Adolygiad Blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer 2023-24 – Cynigion Ymgynghori;

Adroddiad drafft ar yr Adolygiad Canol Tymor o Effeithiolrwydd y Bwrdd;

Ystyriaeth bellach o'r Adolygiad o Ffyrdd o Weithio

Bydd y Bwrdd yn anelu at roi syniad o gylch cyfarfodydd y flwyddyn. Mae'n bosibl y bydd angen i'r Bwrdd newid ei raglen o bryd i'w gilydd ac efallai y bydd angen i'r Bwrdd gwrdd yn fwy rheolaidd os bydd angen.

Mae'r Bwrdd yn ystyried ac yn cytuno ar ei raglen waith ym mhob cyfarfod, bydd unrhyw newidiadau i'r rhaglen yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl, a bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi mewn llythyrau diweddariad yn dilyn cyfarfodydd y Bwrdd.